Xóa bài viết

1. Thao tác xóa

1

Có thể xóa tại danh sách bài viết

2

Hoặc trong lúc chỉnh sửa bài viết

2. Sau khi xóa, bài viết vẫn còn tồn tại trong thùng rác, ta có thể phục hồi hoặc xóa vĩnh viễn sau đó

3

3. Phục hồi

4

4. Xóa vĩnh viễn

5

Video hướng dẫn