Xem danh sách / tạo bài viết mới

Home » Quản trị website » Tin tức (Bài viết) » Xem danh sách / tạo bài viết mới

1. Vào menu1

2. Nhấp vào liên kết để tạo mới

2

3. Nhập nội dung bài viết

3

4. Gắn thẻ (tag) và chọn hình đại diện

4

5. Chọn hình

5

6

6. Nhấn nút lưu

7

7. Xem bài viết vừa tạo

8

Video hướng dẫn