Thay đổi hình ảnh banner slider

Home » Quản trị website » Cài đặt khác » Thay đổi hình ảnh banner slider

1. Vào menu sau

menu

2. Nhấn vào nút sau để sửa

chonnutsua

3. Tại danh sách slide, bạn có thể thay đổi hình ảnh slide cũ bằng cách nhấp vào hình ảnh hiển thị của slide hoặc tạo slide mới bằng cách nhấn nút New Slide

danhsachslide

4. Chọn hình ảnh

chonanh

5. Nhấn nút để lưu

nhannut