Sửa thông tin website

Home » Quản trị website » Cài đặt khác » Sửa thông tin website

Chỉnh sửa ngay tại giao diện chính trang quản trị

Thay đổi Tên website,  Email quản trị (Email tài khoản manager, email dùng để nhận liên hệ), chèn các đoạn mã Google Analytics, Live chat …

-Nhấp vào nút ttw1 trên đầu website

-Hiển thị popup chứa form nhập thông tin

ttw2

thongtinwebsite-Thay đổi thông tin sau đó nhấn nút ttw3

-Nhấn ttw4 để tắt popup

Có thể mở form Sửa thông tin website ở những nơi khác như:

-Tại bảng chính trang quản trị

ttw5-Vào menu như sau:

ttw6

Video hướng dẫn