Sửa nội dung cơ bản cho website

Home » Quản trị website » Sửa nội dung cơ bản cho website

Đầu tiên phải chuyển sang chế độ Sửa nội dung giao diện bằng cách nhấn vào nút ndcbw1 ở đầu trang web. Lúc này, các icon màu đen xuất hiện như hình:

ndcbw2

Đó là lối tắt để mở trang chỉnh sửa nội dung cơ bản. Có 4 loại nội dung sau:

 

I. Thông tin cơ bản

Là các thông tin cơ bản như: Logo, Copyright, Hotline, Icon mạng xã hội, các văn bản ở Footer …

Ví dụ: chỉnh sửa một thông tin cơ bản trên website

-Nhấp vào nút màu đen nằm trong khu vực thông tin cơ bản cần sửa

ndcbw3-Hiển thị popup

ndcbw4-Thay đổi nội dung và nhấn nút ndcbw5

-Nhấn ndcbw6 để tắt popup

 

II. Banner slider

-Nhấp vào nút màu đen như hình

ndcbw7-Hiển thị danh sách slide (hình ảnh) của slider

ndcbw8-Mô tả các nút chức năng

ndcbw9: Sửa chi tiết 1 slide

ndcbw10: Ẩn slide này trên giao diện

ndcbw11: Xem trước slide

ndcbw12: Xóa slide

ndcbw13: Nhân bản 1 slide

ndcbw14: Nhấp chuột nắm kéo thả để sắp xếp các slide

ndcbw15: Tạo slide mới, khi nhấp vào sẽ hiện popup chọn hình ảnh, thao tác như Chèn hình ảnh vào nội dung bài viết

 

-Để chèn liên kết vào slide, nhấp vào nút ndcbw9

-Vào trang sửa chi tiết, tìm đến dòng này và chọn như hình

ndcbw16-Nhập như hình

ndcbw17-Kéo xuống cuối trang, nhấp ndcbw18 để lưu lại.

 

III. Danh sách dữ liệu

Là danh sách các bài viết, sản phẩm, logo hiển thị trên giao diện website. Bạn có thể sắp xếp hoặc tùy chọn theo thứ tự mới nhất.

Trước tiên, để quản trị, cần chuyển qua chế độ ndcbw1. Danh sách dữ liệu là những nút màu đen có dạng như hình ndcbw19 (có chữ “Danh sách”)

Ví dụ chỉnh sửa một danh sách các logo:

-Nhấp vào nút màu đen gần khu vực danh sách sản phẩm

ndcbw20

-Trình duyệt mở một tab mới cho trang chỉnh sửa danh sách

ndcbw21

Giải thích:

 • 1: Tên danh sách, có thể chọn những danh sách khác để chỉnh sửa tại đây
 • 2: Sau khi chọn danh sách, nhấn nút này để chỉnh sửa
 • 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm
 • 4: Check chọn các dữ liệu (chuyên mục, bài viết, sản phẩm, danh mục sản phẩm …) để đưa vào danh sách
 • 5: Hiển thị thêm dữ liệu
 • 6: Sau khi check chọn dữ liệu, nhấn nút này để đưa vào danh sách (mục 11 bên tay phải)
 • 7: Tên danh sách
 • 8: Nhấn nút này để lưu lại tất cả sau khi chỉnh sửa danh sách
 • 9: Các tùy chọn thêm (nếu có)
 • 10: Chọn cách lấy dữ liệu của danh sách. Có 2 tùy chọn:
 • Theo danh sách bên dưới: Danh sách dữ liệu tùy biến theo ý quản trị
 • Mới nhất (Không theo danh sách bên dưới): Danh sách tự động lấy dữ liệu mới nhất
 • 11: Các dữ liệu trong danh sách sau khi được thêm vào
 • 12: Nhấp vào đây để sửa nội dung
 • 13: Xóa

-Sau khi sửa và lưu lại, tắt tab trình duyệt đi, trở lại trang web và F5 để thấy sự thay đổi

IV. Menu

Tùy chỉnh các menu trên website.

-Chuyển qua chế độ ndcbw1

-Nhấp vào nút ndcbw22 ở khu vực menu cần sửa
ndcbw23

-Trình duyệt mở tab mới vào trang chỉnh sửa menu

ndcbw24

Giải thích:

 • 1: Nhấn nút này để lưu lại mọi tùy chỉnh
 • 2: Tên menu
 • 3: Cấu trúc các mục trong menu, nắm kéo thả để sắp xếp thứ tự, các mục nằm thụt vào bên phải sẽ là sub menu của mục trên nó
 • 4: Các loại dữ liệu có thể đưa vào menu

 

Các Trang ndcbw25

Tạo mục trên menu, khi nhấp vào sẽ liên kết đến 1 trang nội bộ nào đó trên website.

ndcbw26

Giải thích:

 • a: Các trang có sẵn, check chọn để thêm vào menu (Để tạo Trang, xem mục II)
 • b: Nhấn nút này để thêm trang vào menu
 • Bài viết (Để tạo bài viết, xem mục IIIndcbw27

Tạo mục trên menu, khi nhấp vào sẽ liên kết đến 1 bài viết nào đó trên website

 • Liên kết tùy chỉnh ndcbw28

Tạo mục trên menu, khi nhấp vào sẽ liên kết đến một đường dẫn bất kỳ do mình nhập

 • Chuyên mục (Để tạo chuyên mục, xem mục Indcbw29

Khi nhấp vào sẽ liên kết đến danh sách bài viết thuộc chuyên mục nào đó

 • Sản phẩm ndcbw30

Nhấp vào sẽ liên kết đến chi tiết sản phẩm

 • Các danh mục sản phẩm ndcbw31

Liên kết đến danh sách sản phẩm của một chuyên mục