Sản phẩm nổi bật

Home » Quản trị website » Bán hàng » Sản phẩm nổi bật
Bán hàng

Tại danh sách sản phẩm, ta thao tác như sau để đánh dấu một sản phẩm nổi bật.

taidanhsach

Sản phẩm nổi bật sẽ hiển thị kèm theo icon như sau (hình dạng icon tùy theo giao diện)

hienthi

Video hướng dẫn