Quản lý thuộc tính sản phẩm

Home » Quản trị website » Bán hàng » Quản lý thuộc tính sản phẩm
Bán hàng

Tham khảo trước cách tạo chuyên mục tin tức, vì thao tác quản trị tương tự.

A. Xem danh sách/tạo thuộc tính

Vào menu sau

menu

Hiển thị giao diện như hình ảnh

danhsachthuoctinh

nhapformtaothuoctinh

C. Cập nhật, xóa thuộc tính

Thao tác tại danh sách thuộc tính

suaxoa

luulai

C. Tạo giá trị cho thuộc tính

Tại danh sách thuộc tính

nhapvaoday

Thao tác thêm, sửa, xóa tương tự như chuyên mục tin tức.

quanlygiatrithuoctinh

Video hướng dẫn