Popup

pp1

Để tùy chỉnh, vào trang quản trị:

1-Vào menu

pp2

2-Vào chỉnh sửa “Popup”

pp3

3-Chỉnh sửa nội dung ở đây. Để tắt Popup, hãy xóa trắng nội dung.

pp4

4-Thay đổi hình nền popup

pp5

5-Nhấn pp6 để lưu lại.