Đơn hàng

Home » Quản trị website » Bán hàng » Đơn hàng
Bán hàng

1-Xem danh sách

Vào menu

dh1

dh2

Giải thích:

1: Mã đơn hàng (nhấp vào để xem chi tiết)

2: Số lượng sản phẩm trong đơn hàng

3: Địa chỉ giao hàng

4: Phương thức giao hàng

5: Phương thức thanh toán

6: Tổng giá trị đơn hàng

7: Chuyển trạng thái đơn hàng sang Đang xử lý

8: Chuyển trạng thái đơn hàng sang Hoàn thành

9: In đơn chuyển hàng

10: In hóa đơn

2-Trạng thái đơn hàng

Nhằm đánh dấu đơn hàng để thuận tiện hơn trong việc quản lý. Đơn hàng có các trạng thái như sau:

1.Thanh toán chờ xử lý

2.Đang xử lý

3.Đang tạm ngưng

4.Đã hoàn thành

5.Đã hủy

6.Đã hoàn tiền lại

7.Thất bại

3-Xem đơn hàng

Tại danh sách, nhấp vào Mã đơn hàng để xem chi tiết. Tại trang chi tiết, chúng ta có thể xem các phần chính sau:

-Thông tin chung

dh3

Giải thích:

1: Tài khoản của khách mua hàng

2: Trạng thái đơn hàng, nhấp vào để chọn trạng thái khác

3: Thông tin thanh toán, nhấp vào dh4 để xem chi tiết

4: Thông tin giao nhận hàng, nhấp vào dh4 để xem chi tiết

-Sản phẩm trong đơn hàng

dh5

-Thao tác gửi email thông báo đến khách hàng

dh6

Chọn nội dung email thông báo và nhấn nút dh7 để gửi

dh8

Nhấn nút dh9 để lưu đơn hàng nếu có thay đổi

-Ghi chú lịch sử thao tác đơn hàng

dh10

Giải thích:

1: Sự kiện trong lịch sử thao tác đơn hàng

2: Nhập nội dung ghi chú nào đó cho đơn hàng

3: Chọn loại ghi chú, nếu chọn “Ghi chú tới khách hàng” thì web sẽ gửi email nội dung ghi chú đến cho khách hàng

4: Nhấn nút này để Thêm ghi chú

-In

dh11