Chèn hình ảnh vào bài viết/sản phẩm

Home » Quản trị website » Hình ảnh/đa phương tiện » Chèn hình ảnh vào bài viết/sản phẩm

Tại khung soạn thảo nội dung, nhấn vào nút này để mở danh sách hình ảnh

nhannut

A. Chèn tập tin vào nội dung

1. Tại danh sách hình ảnh, chọn tập tin cần chèn

chentaptin

2. Tập tin đã chèn

taptinvuachen

B. Chèn hình ảnh vào nội dung

1. Tại danh sách, chọn hình ảnh cần chèn

chonhnhanh

chenhinhanh

2. Hiển thị hình ảnh vừa chèn

hinhanhvuachen

C. Sửa hình ảnh đã chèn

1. Tại khung nội dung, nhấp vào hình ảnh cần chỉnh sửa

chonhinh

2. Các tùy chọn hình ảnh

tuychinh

Video hướng dẫn