Cập nhật chuyên mục

Home » Quản trị website » Tin tức (Bài viết) » Cập nhật chuyên mục

A. Sửa nhanh

1. Tại danh sách, chọn chuyên mục cần sửa

chonsuanhanh

2. Nhập thông tin cần sửa

luuhoachuy

B. Sửa chi tiết

1. Chọn chuyên mục cần sửa

suachitiet

2. Nhập thông tin cần thay đổi

formsuathongtin

3. Nhấn nút lưu lại

nhannutluu

Video hướng dẫn