Cập nhật bài viết

Home » Quản trị website » Tin tức (Bài viết) » Cập nhật bài viết

A. Sửa nhanh

1. Tại danh sách, chọn bài viết cần sửa

1

2. Nhập thông tin và lưu lại

2

B. Sửa chi tiết

1. Chọn bài viết cần sửa

3

2. Nhập thông tin

4

3. Chọn chuyên mục, thẻ nếu có thay đổi

5

4. Chọn hình ảnh

6

5. Lưu lại

7

Video hướng dẫn