Cài đặt SMTP cho tác vụ gửi mail của Website

Home » Quản trị website » Cài đặt SMTP cho tác vụ gửi mail của Website

Chú ý: cần cài đặt mục này để website thực hiện các tác vụ gửi email (Mail thông báo tài khoản mới, kích hoạt tài khoản, liên hệ …).

1. Mở file wp-config.php và tìm đến đoạn này

/*smtp*/
define(‘BC_SMTPHOST’, ‘SMTPHOST‘);
define(‘BC_SMTPSSL’, ‘SSL‘);
define(‘BC_SMTPPORT’, ‘465‘);
define(‘BC_SMTPUSER’, ‘SMTPUSER‘);
define(‘BC_SMTPPASS’, ‘SMTPPASSWORD‘);

2. Thay các thông số in đậm bằng thông số SMTP của Quý khách.

Các thông số này có thể tìm thấy ở nhà cung cấp Hosting, Server hoặc Email mà Quý khách sử dụng. Để có được thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ !

3. Tiến hành Sửa thông tin website (Xem tại đây) để đồng bộ email.