Cài đặt phương thức thanh toán

Home » Quản trị website » Bán hàng » Cài đặt phương thức thanh toán
Bán hàng

A. Vào menu Cài đặt

vaomenu

B. Hiển thị trên giao diện lúc mua hàng

hienthigiaodien

C. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

1. Vào menu sau

menu

2. Cài đặt

1

3. Hiển thị lúc mua hàng

hienthi1

Sau khi thanh toán thành công

Sau khi thanh toán thành công

D. Thanh toán tiền mặt khi giao nhận hàng

1. Vào menu sau

menu

2. Cài đặt

caidat