Báo cáo/thống kê

Home » Quản trị website » Bán hàng » Báo cáo/thống kê
Bán hàng

A. Vào menu

vaomenu

B. Thống kê doanh số đơn hàng

1. Theo ngày

salebydate

2. Theo sản phẩm

salesbyproduct

salesbyproduct2

3. Theo danh mục sản phẩm

salebycategory

4. Theo mã giảm giá

salebycoupon

C. Thống kê khách hàng

customers

D. Kho hàng

stock